Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden. Bij verschillen tussen de tekst hieronder en de gedeponeerde algemene voorwaarden geldt de gedeponeerde tekst, die achterop al onze offertes en facturen is afgedrukt. Op verzoek zenden wij u de algemene voorwaarden kosteloos toe.

Algemene Voorwaarden van Rhigo B.V.
Calandweg 23 te Bergen op Zoom

Toepasselijkheid

Op alle offertes, opdrachten, leveringen en werkzaamheden zijn de onderstaande voorwaarden van toespassing, tenzij wij ons schriftelijk met een afwijkende regeling akkoord hebben verklaard.

Offertes, overeenkomsten, levertijden en andere termijnen

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Zij hebben, ook al is dit niet uitdrukkelijk bepaald, steeds een beperkte geldigheidsduur, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk daarin het tegendeel is bepaald. Al onze ontwerpen en tekeningen blijven ons eigendom. Wij hebben het recht deze terug te vorderen. Overeenkomsten komen tot stand door orderbevestiging onzerzijds. In de orderbevestiging genoemde gegevens zijn voor ons bindend. In de orderbevestiging wordt verwezen naar de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Opgave van levertijden geschiedt slechts bij benadering, ook indien dit niet uitdrukkelijk is vermeld. De opgegeven levertijd wordt zoveel mogelijk nagekomen. Overschrijding van de levertijd ontlast de afnemer niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Door de afnemer kan op grond daarvan geen ontbinding van de overeenkomst worden gevorderd, noch kan hij enige aanspraak op schadevergoeding wegens te late levering of anderszins jegens ons geldend maken.

Overmacht

Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard indien wij door overmacht belemmerd worden onze verplichtingen na te komen. In dit geval zijn onze verplichtingen geschorst voor de duur van de overmacht waarna wij de keuze hebben onze verplichtingen hetzij alsnog na te komen, hetzij als volledig vervallen te beschouwen zonder dat wij in enig geval tot schadevergoeding zijn gehouden. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden, zullen wij in overleg treden met de afnemer teneinde te bezien of nog uitgeleverd kan worden. Is levering onmogelijk, dan wordt de afnemer ontslagen van zijn verplichtingen uit hoofde van de met ons gesloten overeenkomst, zulks onverlet latende de betalingsverplichting van de afnemer voor zover wij gepresteerd hebben. Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid waarop wij geen invloed hebben noch redelijkerwijs kunnen hebben, en die de levering van de produkten onmogelijk maakt.

Prijzen

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden orders slechts geaccepteerd tegen prijzen en onder voorwaarden geldend op de dag van afzending van de produkten. Wij zijn gerechtigd overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, indien de prijzen van grondstoffen, hulpmiddelen, lonen, sociale lasten, belastingen, rechten, retributies, heffingen of andere lasten, vervoer en dergelijke na onze bevestiging worden verhoogd, resp. worden ingesteld, of indien bepaalde door ons benodigde grondstoffen welke gebruikelijk te plaatse verkrijgbaar zijn, dit ten tijde van de uitvoering niet zijn en van elders aangevoerd moeten worden. Tenzij anders vermeld zijn de genoteerde prijzen exclusief B.T.W. en exclusief alle vreemde rechten, heffingen en belastingen. De prijzen zijn berekend af fabriek en exclusief eventuele montagekosten, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt uit onze orderbevestiging.

Levering, vervoer en risico

Wanneer niet schriftelijk anders is bepaald, geschieden alle leveringen af fabriek. Alle produkten en materialen reizen vanaf het ogenblik der afzending voor risico van de koper, resp. opdrachtgever. Het vervoer, ook voor zover dit door ons wordt bekostigd/verricht vindt plaats voor risico van de koper, resp. opdrachtgever. De zendingen zijn niet verzekerd tenzij dit tegen een bepaalde extra verzekering is overeengekomen. De verzekeringspremie wordt alsdan steeds afzonderlijk op de factuur vermeld. Eventuele transport- of andere schade moet door de koper, resp. de opdrachtgever binnen 24 uur na ontdekking aan ons worden gemeld. Ingeval van schade zijn wij tot geen andere verplichting gehouden dan tot afdracht van de door ons ontvangen verzekeringspenningen, zulks echter eerst na verrekening met onze vorderingen. Wij zijn vrij in de keuze van het vervoermiddel, ook indien het vervoer door de koper wordt bekostigd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Wanneer een gedeelte van de bestelling reeds gereed is, hebben wij de keuze dit deel te leveren of te wachten, totdat de gehele zending gereed is. Facturen, betrekking hebbende op gedeeltelijke leveringen, moeten door de koper worden voldaan, binnen de betalingstermijn, genoemd in art. 8. Leveringen op afroep moeten binnen de termijn, waarvoor zij zijn afgesloten, worden afgeroepen en afgenomen. Retourzendingen kunnen alleen na voorafgaand advies en vooraf van ons verkregen goedkeuring in ontvangst worden genomen. De plaats van verzending is Bergen op Zoom en de plaats van levering is de plaats van vestiging van onze fabriek van aflevering.

Verpakking

Verpakking wordt door ons niet teruggenomen, ook niet als hiervoor kosten in rekening zijn gebracht.

Reclames

Reclames over de wijze van nakomen door ons van de overeenkomst moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de produkten en met duidelijke omschrijving van de reclames ter kennis van ons worden gebracht, bij gebreke waarvan de koper, resp. opdrachtgever geen enkel recht te dier zake tegen ons zal kunnen doen gelden. Indien een tijdig ingediende klacht door ons juist wordt bevonden zijn wij slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde produkten terug te nemen en hebben wij het recht alsnog onze verplichtingen na te komen. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van ons is uitgesloten. Produkten welke overeenkomstig de bestelling resp. met technisch onvermijdelijke afwijkingen als bedoeld in artikel 14 zijn geleverd, alsmede produkten welke door of namens koper resp. opdrachtgever onoordeelkundig zijn gebruikt, kunnen door ons niet worden teruggenomen. Aan ons retour te zenden produkten reizen voor rekening van de koper resp. opdrachtgever. De afnemer is verplicht de door hem retour te zenden produkten in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mede te delen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Compensatie ter zake van reclames door onze afnemers is niet geoorloofd. Ondanks reclame is de afnemer tot stipte, volledige betaling gehouden.

Betaling

Koper verplicht zich tot contante betaling tenzij schriftelijk andere betalingscondities zijn overeengekomen. Wel doet koper uitdrukkelijk afstand van zijn recht op compensatie van enige tegenvordering zijnerzijds. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet volgens de overeengekomen betalingsconditie, is hij aan ons een rente verschuldigd van 1½ % van het netto factuurbedrag voor elke maand (30 dagen) of gedeelte daarvan, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag. Indien niet anders is overeengekomen wordt betaling geacht te zijn geschied wanneer bank- of girorekening van ons is gecrediteerd – of, bij betaling per kas, op de datum van de kwitantie.

Incassokosten

Behalve de koopsom met de hierboven omschreven kosten en rente zijn wij gerechtigd van de koper, resp. opdrachtgever te vorderen alle kosten, die door niet, niet tijdige of niet volledige betaling door deze zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijke, waaronder begrepen advocaatkosten, griffierechten, deurwaarderskosten enz. – naast de zogenaamde geliquideerde proceskosten – als buitengerechtelijke. Buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd in ieder geval waarin wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht door partijen te zijn gesteld op 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de daarover verschuldigde B.T.W., en verschotten, of zoveel meer als de kosten in feite bedragen.

Zekerheidsstelling

De afnemer verbindt zich reeds nu vooralsdan om op eerste verzoek van ons een bezitloos pandrecht te vestigen op alle aan de afnemer geleverde produkten, e.e.a. tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons op de afnemer. De afnemer machtigt ons dan ook en verbindt zich daartoe bij het aangaan van deze overeenkomst om aan hem de ons uitgeleverde produkten ingeval wij daartoe noodzaak aanwezig achten in vuistpand te brengen, ook indien de uitgeleverde produkten reeds zijn ingebouwd of gemonteerd in voorwerpen die aan de afnemer c.q. een derde toebehoren. De afnemer is dan ook verplicht bij montage c.q. inbouw in produkten die niet aan hem toebehoren, dit voorbehoud ten opzichte van die derde te maken.

In bewaring of ter be- of verwerking gegeven produkten

Het risico van schade of breuk ten tijd van of ten gevolge van transport of tijdelijke opslag en of bewaring of van de bewerking van de aan ons ter be- of verwerking of ter bewaring gegeven produkten, waaraan of waarmede dan ook een opdracht wordt uitgevoed, is voor rekening van de opdrachtgever.

Garantie

Produkten verlaten onze fabriek na controle. Garantie wordt gegeven indien zulks speciaal is overeengekomen. Zij gaat niet verder dan uit de orderbevestiging blijkt. Een eventueel gestelde garantietermijn vangt aan op het moment dat de produkten onze fabriek verlaten.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de door afnemer dan wel enige derde geleden schade, welke het gevolg is van het niet voldoen van de door ons geleverde produkten en wettelijke of andere van overheidswege gestelde eisen eisen terzake van het gebruik van deze produkten, dan wel het gevolg is van een verkeerde levering door ons. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor de door afnemer dan wel enige derde geleden schade die het gevolg is van onjuist en of ondeskundig gebruik van de door ons geleverde produkten. De afnemer vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden terzake van door ons geleverde produkten, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove nalatigheid van onze kant en de afnemer bovendien aantoont dat hem terzake geen enkel verwijt treft.

Technische veranderingen

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen toe te passen, voor zover functie en toepassing van de produkten zich hierdoor niet wijzigen.

Auteursrechten

Van alle door ons of voor ons ontworpen, gemaakte of gebruikte afbeeldingen, foto’s, teksten, tekeningen en ontwerpen blijft het auteursrecht bij ons, ook nadat de overeenkomst tussen ons en de afnemer haar beslag heeft gevonden. De afnemer garandeert ons dat indien zij zelf afbeeldingen, foto’s, teksten, tekeningen en/of ontwerpen aanlevert, hierop geen auteursrechten van derden rusten en wij worden dan ook door de afnemer terzake volledig gevrijwaard voor aanspraken door derden, op grond van  onrechtmatig gebruik van auteursrechtelijk beschermde bescheiden die door de afnemer aan ons zijn aangeleverd.

Toepasselijk recht

Op elke door ons met de afnemer gesloten overeenkomstig uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van de eenvormige wet inzake de internationale koop van de roerende lichamelijke produkten.

Geschillen

Geschillen die rijzen met onze afnemers of aspirant-afnemers van welke aard ook zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde Rechter te Breda/Bergen op Zoom, tenzij wij er de voorkeur aan geven de rechtens aangewezen Rechter te benaderen. Steeds is Nederlands recht van toepassing.

Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Breda dd. September 1995 onder nr.: 95/1995.